GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Klasik Dönem İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet: Teoriler ve Kavramlar

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD), siyaset düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meselelerini yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki siyasi sorunların tespit, tahlil, tenkit ve çözümünde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade etmeyi amaçlamaktadır. İSD’nin bu çalışmalar vasıtasıyla özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmeye imkan verecek bir proje olması hedeflenmektedir. Proje İLEM ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğinde yürütülmektedir.

İlmi Etüdler Derneği bünyesinde gerçekleştirilmekte olan İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nin ikinci çalıştayı olarak düzenlenen bu toplantı ‘adalet’ kavramını ele alacaktır. Çalıştay’da İslam siyaset düşüncesinin İslam öncesi toplumlardan devraldığı fikrî mirasın izleri sürülecek, Kadim Türk töresi, İran/Sâsânî kültürü, Cahiliye Arap örfü ve Antik Yunan düşüncesi bağlamında siyaset-adalet ilişkisi ele alınacaktır.

Erken dönem tefsir ve hadis metinleri ile fıkıh ve siyasetnâme literatürüne odaklanan program, Kur’an’ın nazil olduğu toplumun adalet muhayyilesi; zulüm, kıst, hak, düzen vb. kavramsal uzantıları ve fıkhî boyutları ile birlikte değerlendirilecektir. Buradaki öncelikli amaç, siyaset düşüncesi çerçevesinde nasların “doğrudan işaret ettiği” adalet anlayışı ile eski kültürlerden tevarüs edilen düşünceler arasındaki karşılaşma/etkileşim sürecine tefsir ve hadis metinlerinden hareketle ışık tutmaktır. Zira kavramsal içeriği, teorik temelleri, idarî mekanizmaları ve yönetim biçimleri bakımından siyaset-adalet ilişkisi fıkhın öncelikli meselelerinden birini oluşturmaktadır. Aynı şekilde siyasetnâmeler de eskilerin tecrübelerinin Kur’an ve sünnet bağlamında tekrar yorumlandığı ve uygulamaya dönük öneriler şeklinde takdim edildiği fonksiyonel metinler olarak değerlendirmeye elverişlidir. Kelam, tasavvuf ve felsefe disiplinlerinin merkeze alındığı diğer oturumlarda siyaset-adalet ilişkisi, bu disiplinlerin temel metinleri bağlamında tartışılacaktır. Adalet mefhumunu temellendirme noktasında bu disiplinler tarafından geliştirilen teorik yaklaşımlar konu, fayda ve gaye düzeyinde mercek altına alınacaktır.


 

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
26 Kasım 2022 09:00 26 Kasım 2022 18:50 İLEM