GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Göç Sosyolojisi


İnsanların sosyal, ekonomik, siyasi veya doğal nedenlerden dolayı gönüllü veya zorunlu biçimde coğrafi olarak yer değiştirmesi biçiminde tanımlanabilecek Göç; tarih boyunca canlı bir olgu olarak karşımıza çıkmakla birlikte küreselleşme sürecinin yarattığı mal, hizmet ve insan akışı ile birlikte yeni bir boyut kazanmış ve toplumsal değişim ve hareketliliğin önemli bir bileşeni olmuştur. Sadece fiziksel olarak mekânın değiştirilmesi olmayan göç, sosyal yapının bütün unsurlarını etkileyen ve dönüştüren önemli bir sosyal olgu olarak diğer disiplinlerin de ilgilendiği bir alan olmakla birlikte öncelikle sosyolojinin çalışma konusudur. Bu atölye kapsamında göçün küreselleşme ile birlikte kazandığı mahiyet, göç kavramları ve kuramlarına dair genel bir perspektif kazandırılması ve göçün toplumsal yapıdaki değişim ve hareketlilik üzerindeki etkisinin anlaşılmasına dönük bir akademik farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin tarihten itibaren getirdiği göç tecrübesi, Türkiye’de iç ve dış göçün toplumsal dinamikleri ve ürettiği toplumsallıkta bu atölyenin konusunu oluşturmaktadır.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM