GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

01 Ocak 2013 - 01 Ocak 2016

İslam ahlak düşüncesi alanına giren metinler, bu alanda eser yazmış düşünürler ve çağdaş yaklaşımlar inceleniyor.

AMAÇ

İslam düşüncesi içerisinde pek çok disiplin tarafından tartışılagelmiş konulardan birisi “ahlâk” meselesidir. Gerek dinî gerekse de felsefî bilim dallarında kendisine yer bulmuş bu alan, mâtuf olduğu gaye ve ortaya çıkan problemler nispetinde farklı cihetlerden ele alınmış ve tartışılmıştır. Bu sebepten İslam düşüncesiyle irtibat halinde olan insanların hangi ilim dalıyla ilgileniyor olurlarsa olsunlar ahlâk ilmine girecek konulara bîgane kalmaları düşünülemez. Bunun yanı sıra her bir ilim dalı mensubunun ilgilisi olduğu alanın soruları/sorunları ve ilkeleri ile ahlak mesâilini takip edeceği de açıktır. Ahlâk alanının hâiz olduğu bu kuşatıcılığın ortaya çıkardığı mezkûr disiplinler açısından ele alınma zorunluluğu İLEM (İlmi Etüdler Derneği) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından 2013 yılı itibariyle başlatılan “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”ni ortaya çıkmıştır. Pek çok farklı bileşenden oluşan bu projenin temel amacı, ahlâk alanında telif edilmiş çalışmaların belli bir sistem dâhilinde ortaya konularak, nitelikli ilmi çalışmalar yapılmasına imkân sağlanması ve bu süreçte ahlâk çalışan araştırmacıların yetişmesinin temin edilmesidir.

PROJE KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Projenin Kapsamı

Ahlâk düşüncesinin "bütüncül" bir perspektifle ele alınacağı bu proje içerisinde genel olarak "ahlak düşüncesi tarihi"nin tamamını kapsayan bir çalışma alanı olmakla beraber; projede ilk etapta "İslam ahlâk düşüncesi" ile ilgili çalışmalara ağırlık verilecektir. Bahsolunan mevzû çerçevesinde proje kapsamı; İslam ahlâk düşüncesi alanına giren metinler, bu alanda eser yazmış düşünürler ve alan hakkında yapılmış çağdaş çalışmalar olarak öngörülmektedir.

Projenin Hedefleri

İslâm dünyasına ahlâk düşüncesi alanında yeni imkânlar ve araştırma alanları açmak; çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmak,

İslam ahlâkının temellerini ve bugünkü anlamını ortaya çıkarmak,

İslâm ahlâk kültürüne ait mirası, akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirmek,

İslâm medeniyeti araştırmalarıyla ilgili yöntemsel sorunları İslam ahlâk düşüncesi özelinde ortaya koymak ve çözüme kavuşturmak,

Söz konusu alanda örnek teşkil edecek ve standart oluşturacak, akademik metodoloji ve üslûba sahip çalışmalar yapmak,

Yapılacak çalışmalar vasıtasıyla özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmek,

Ahlâk düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meseleleri yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki ahlakî sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azamî ölçüde istifade etmek,

Ortaya konulacak ilmî eser ve faaliyetlerle İslâm medeniyetinde dinî ve aklî düşüncenin sürekliliğini ahlak düşüncesi bağlamında tespit etmek.

Ömer Türker
Ömer Türker

Koordinatör

Ahmet Ayhan Çitil
Ahmet Ayhan Çitil

Araştırmacı

Cafer Sadık Yaran
Cafer Sadık Yaran

Araştırmacı

Celal Türer
Celal Türer

Araştırmacı

Mustakim Arıcı
Mustakim Arıcı

Araştırmacı

Osman Demir
Osman Demir

Araştırmacı

Recep Alpyağıl
Recep Alpyağıl

Araştırmacı

Tahsin Görgün
Tahsin Görgün

Araştırmacı

Kübra Bilgin Tiryaki
Kübra Bilgin Tiryaki

Koordinatör Yardımcısı

Ali Tekin
Ali Tekin

Araştırmacı

Aliye Güler
Aliye Güler

Araştırmacı

Anar  Gafarov
Anar Gafarov

Araştırmacı

Asiye Aykıt
Asiye Aykıt

Araştırmacı

Aygün Akyol
Aygün Akyol

Araştırmacı

Cahid  Şenel
Cahid Şenel

Araştırmacı

Eşref Altaş
Eşref Altaş

Araştırmacı

Gürbüz Deniz
Gürbüz Deniz

Araştırmacı

Hacı Bayram Beşer
Hacı Bayram Beşer

Araştırmacı

Harun Kuşlu
Harun Kuşlu

Araştırmacı

Hatice Toksöz
Hatice Toksöz

Araştırmacı

Hümeyra Özturan
Hümeyra Özturan

Araştırmacı

İbrahim Halil Ayten
İbrahim Halil Ayten

Araştırmacı

İhsan Fazlıoğlu
İhsan Fazlıoğlu

Araştırmacı

Kübra Şenel
Kübra Şenel

Araştırmacı

Mehmet Zahit Tiryaki
Mehmet Zahit Tiryaki

Araştırmacı

Merve Nur Yılmaz
Merve Nur Yılmaz

Araştırmacı

Metin Aydın
Metin Aydın

Araştırmacı

Selime Çınar
Selime Çınar

Araştırmacı

Sümeyye  Parıldar
Sümeyye Parıldar

Araştırmacı

Şengül Çelik
Şengül Çelik

Araştırmacı

Yunus Cengiz
Yunus Cengiz

Araştırmacı

PROJE HABERLERİ

PROJE ETKİNLİKLERİ